Love for Slægtsforeningen Barfod-Barfoed

 1. Foreningens navn er ”Slægtsforeningen Barfod – Barfoed”. Hjemsted og værneting er København. Foreningens formål er at øge kendskabet til slægten og dens historie.
 2. Som medlemmer af foreningen kan enhver optages, der må antages at nedstamme fra Jens Barfod til Sædding Storgård og disses ægtefæller. Som passive medlemmer kan i øvrigt optages enhver, der har interesse for slægten, når det godkendes af foreningens styrelse.
 3. Kontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen.
 4. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 5. Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, skal afholdes hvert år inden de. 1. juli efter at være indkaldt af foreningens styrelse med mindst 14 dages varsel. På generalforsamlingen skal behandles:
  a. styrelsens beretning
  b. fremlæggelse og vedtagelse af det reviderede årsregnskab
  c. de af styrelsen eller medlemmerne fremsatte forslag
  d. fastsættelse af kontingent for det følgende år
  e. valg af styrelsesmedlemmer
  f. valg af revisor og revisorsuppleant
  g. eventuelt
  Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog pkt. 6 og 9. Fraværende medlemmer kan stemme skriftligt eller ved fuldmagt.
 6. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis der på en almindelig generalforsamling besluttes med 2/3 af de afgivne stemmer eller hvis styrelsens flertal finder det påkrævet eller hvis mindst 20 medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom. I de sidste to tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden én måned efter at styrelsen har modtaget anmodningen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel ved fremsendelse af dagsorden til medlemmerne.
 7. Foreningens daglige arbejde ledes af en styrelse på indtil 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Styrelsen vælger af sin midte formand, sekretær og kasserer. Der holdes møde så ofte formanden eller to af dens medlemmer ønsker det. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Styrelsens medlemmer afgår skiftevis med halvdelen hvert år, idet medlemmerne er valgt for to år. Ved vakance i årets løb kan styrelsen supplere sig selv, idet det nye styrelsesmedlem dog skal godkendes på førstkommende almindelige generalforsamling.
 8. Lovændringer skal for at være gyldige vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på en almindelig generalforsamling.
 9. Til foreningens ophævelse kræves vedtagelse med 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Den sidste generalforsamling afgør, hvorledes foreningens midler skal anvendes.