Barfod-Barfoed Slægten
Du er ikke logget ind Login
 

Notater


Match 3,251 til 3,300 fra 3,304

      «Forrige «1 ... 62 63 64 65 66 67 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
3251 Vicepræsident for Manhattan Banks afdeling i Hermosa Beach i Californien. Har ingen børn. Bright, Lee Ann (I2964)
 
3252 Victor Henrik Valdemar Barfoed blev student fra Nykøbing Falster i 1862. Han meldte sig som frivillig til krigen 1864 og blev reserveofficersaspirant ved 6. dragonregiment. Den 31/12 1864 blev han officersaspirant ved kavalleriets reserve ved 3. dragonregiment, og fra den 19/7 1867 blev han med anciennitet fra 31/12 1864 sekondløjtnant i kavalleriets krigsreserve og den 26/12 1867 overført til 2. drogonregiment. Den 28/1 1869 blev han cand.polyt. og fra 1869 assistent i de sjællandske jernbaners hovedkontor. Den 15/2 1872 overførtes han til forstærkningen som løjtnant ved rytteriet. Samme år blev han fuldmægtig ved Statsbanernes hovedkassererkontor og tillige bibliotekar ved Sjællandske Statsbanepersonales Bibliotek. I 1890 blev han ritmester og 1901 hovedkasserer ved statsbanerne. Han blev Ridder af Dannebrog 1905. De havde to børn (XVI,38-39). Barfoed, Victor Henrik Valdemar (I706)
 
3253 Videnskabelig engelsk bibliograf (scientific/Eng. bibliographer) Peppercorn, Thomas Henry (I4645)
 
3254 Vilhelm Barfoed blev udlært maskinsmed på "Atlas" i 1905. Derefter tog han i januar 1906 maskinisteksamen og tillægsprøve i elektroteknik, hvorpå han sejlede med "Heckscher & Co"'s både som assistent og 2. klasses mester indtil 1909 og derefter med ØK.s både. De havde to børn (XVII,7 og 216). Barfoed, Vilhelm (I464)
 
3255 Vilhelmine Christiane Frederikke Barfoed blev musiklærerinde og senere selskabsdame og guvernante i adelige hjem. Barfoed, Vilhelmine Christiane Frederikke (I681)
 
3256 Virksomhedsrådgiver. Brandauer, Alexander (I2078)
 
3257 Vordingborg: Blev kørt over af lastbil og døde. Blev ca. 4 år.  Leisner, Sten Winge (I5703)
 
3258 Wanda arbejdede som smørrebrødsjomfru på Fredericia Banegård og på restaurant Kilden i Aalborg indtil hun blev gift. Christiansen, Wanda (I6341)
 
3259 Westy Petræus kom til Reykjavik i 1794 som faktor for Nordborg-købmændene. Han blev selvstændig i 1796. Westy Petræus var enkemand da han blev gift med Anne Cathrine Hølter. 18 jan 1799 i Kbh Frelsers. (Kbg Frelsers) Han forlader Reykjavik i 1807 (Jøn H: Årbækur R.vikur.)
Han er første gang i Københavns skattemandtal i 1811 (Stadsarkivet: Københavns skattemandtal 1810, 1810/11 og 1811). Han får aldrig borgerskab i København. (Stadsarkivet: Københavns borgerskabsprotokol). Død 16 sep 1828 af nervesvaghed. Begr 21 sep 1828 fra Helliggeist ? Plads 12ML.(Stadsarkivet: Kbh begravelsesvæsen)

Kilde Karin Andersen:

Westy Petræus og Christine Elisabeth Svanes arvesag.
Testamentets ordlyd:

Underskrevne Egtefolk jeg Factor Westy Petræus og jeg Christine Elisabeth Svane, som ikke udi vort Egteskab have avlet Børn med hinanden, tilsige hinanden herved med velberaad Hue og fuldkommen Forstand, at den længstlevende af os skulle eie, bruge og beholde som en uryggelig Eiendom alle vore Efterladenskaber, uden at vore Arvinger paa nogen af Siderne skal hane mindste Tilkald og Paastand om nogen af vore ringe Midler, undtagen 10rdl skriver Tie Rigsdaler, som den Længstlevende engang for alle strax skal betale til den afdødes Arvinger, følgelig skal ogsaa Boet, naar en af os ved Døden afgaar ikke komme under Rettens Behandling.-
Paa denne vor sidste Villie ansøge vi herved allerunderdanigst Deres Kongelige Mayestæts allernaadigste confirmation.- Til Stedfæstelse er dette vort Testamente af os underskrevet og forseglet og have vi formaaet Herr Landfoget Tinne og Kiøbmand Arne Jonsen at underskrive som Witterligheds Vidner. ?
Reikewig d. 8. Februarii 1798
Westy Petræus
At Hr. Westy Petræus og hans Kone Mad: Christine Elisabeth
Svane have begge været ved fuld Forstand, da dette Testamente Christine Elisabeth Svane
Blev underskrevet, samt at velbemeldte Mad: Christine Elisabeth med paafalden Peen
har hørt Testamentet oplæse og dertil givet sit samtykke og hendes
Underskrift, skeet ved paafalden Peen, bevidner vi som Witterligheds
Vidner. Reikewig
P M Tinne (L.S.) A. Jonsen (L.S.)
Pro memoria

Ifølge et imellem mig og min nu afdøde Hustrue Christine Elisabeth Svane under 8.de Februarii oprettet og af Hans Kongl. Mayestet under 16.de Octbr: f:A: allernaadigst confirmaret Testamente som herved forevist in originali og hvoraf følger verificeret Gienpart er jeg Eier af vores fælles Boe, imod at indbetale 10rdl. til min afdøde Hustrues Arvinger. ?
Da jeg nu agter at indlade mig i nyt Egteskab, saa skulde jeg herved udbede mig, at Skifte Commissionen vilde modtage bemeldte 10rdl til Deeling imellem fornævnte min afdøde Hustrues Arvinger.-
Kiøbenhavn den 16de Januarii 1799 W. Petræus
Islandsk Kiøbmand

Til
Kiøbenhavns Hof og Stadsetats Skifte Commission.

Vi Christian den Syvende af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsteen, Stormares, Dyttmarsken og Oldenburg, giøre Vitterligt, at eftersom hos os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begiort vores allernaadigste confirmation paa det imellem Westi Petræus og hans Hustrue Christine Elisabeth Svane af Reikewig udi vort Land Islands under 8.de Febr: 1798 oprettede og herhos in originale vedheftede Testamente, hvoraf i vort Danske Cancilie er indleveret en ligeledes Gienpaart, da saafremt fornævnte Westy Petræus og Hustrue sig ingen Livs Arvinger paa nogen af Siderne efterlader, ville vi dette Testamente udi alle dets Ord, Clausuler og Puncter, saaledes som det her findes allernaadigst have confirmeret og stadfæste, dog 6.te og 10.de Pænge, samt al anden os tilsammen Arvefalds Rettighed i alle Maader uforkrænket, saa og at med Odelsretten efter Lands Lov en forfalden desligeste at intet ældre Testament, som herom kunne være giort og ved den Testamenterendes Død her ? end et opfyldelses Kraft, herved paa nogen Maade svækkes, men samme at forblive i sin fulde kraft og gyldighed saaledes som det giort og stadfæstet ere. ? forbydende alle og enhver herimod eftersom forskrevet staar, at hindre alle i nogen Maade forfang at giøre. ?
Givet udi vores Kongel. Mayestets allernaadigste Befaling

Brandt Schow Reirersen

Westy Petræus og Hustrue af Reikewig i Island Testamentes confirmation.
Forseglingsprotokol 1771 ? 1863 sag 2/72

Anno 1799 d. 17. Januarii blev i Skifte commissionen fremlagt et til Sagen fra Islandsk Kiøbmand Petræus indkommen l:m: af 16.de d:m: med derved fulgte Copie af et imellem ham og hans afd. Hustrue Christine Elisabeth Svane under 8.de Februarii d:A: oprettet og d. 16.de October næstefter allernaadigst confirmered Testamente, hvorefter Enkemanden som Længstlevende til Skifte Commissionen haver indbatalt til hans afd. Hustrues Arvinger 10rdl. hvorfor paa det originale Testamente er meddelt Qvittering. Herved beror det til videre.
Teksten til avisavertissementer efter arvinger

Ifølge et imellem afgangne Christine Elisabeth Svane og efterlevende Mand Islandsk Kiøbmand Petreius, under 8.de Februarij 1798 oprettet og den 16 October nestefter confirmeret Testamente, haver Enkemanden til Hof og Stads Rettens Skifte Commission, indbetalt til Deeling imellem den afdødes Arvinger = 10rdl = , Thi indkaldes herved med Lovlig Varsel fornævnte afdøde Christine Elisabeth Svanes Arvinger at møde udi Kiøbenhavns Hof og Stads Rets Skifte Commission for at anmelde og bevise deres Arve Ret samt at imodtage hvad dem kan tilkomme af bemeldte indbetalte 10rdl. for R. Top
Indført 3 gange efter hinanden udi Berlingske Tidende og 3 gange efter hinanden i alle Aviser.
Arvesagens afslutning.

Islandsk Kiøbmand Westy Petræus?s Hustrue afd. Christine Elisabeth Svanes Stervboe, hvori Behandlingen blev beg. Den 17. Januarii 1799, slu. Den 23. Matrii 1801.
Som indtægt bliver her ? at anføre: - et af Enkemanden ifølge det imellem ham og den Afdøde under 8.de Febr. 1798 oprættede og af Kongen under 16.de Octbr. F:A: confirmerede Testamente her til den afdødes Arvinger ab testato indleverede 10rdl hvoraf afgaar: -
1. De Peæs: Top for Arvingernes indkaldelse tilsammen 2- . - . ?
Dem ham ved ser ? den 23. Martii ? med ? i Protokollen blev udbetalt.
2. denne Skiftes Forretnings omkostninger saasom: -
a. Skifte salu 1- . - . -
b. Skriver Salu - .2-. -
c. ? - .1-.8-
d. asteni beskrivelse paa 5 Ark 3- . - . -
e. Brugt Papir til
f. Folio Penge til Kongen - .1-. -
5- . - . ?
tilsammen 7- . - . ?
Derefter haves i behold 3- . - . ?

Som da ingen Arvinger dertil have her anmeldt sig, udi Stadens Kasse in deposito hensættes.-
Hvormed Skifte-Forretningen sluttes.
 
Petræus, Westij (I6694)
 
3260 Wikipedia:

Ole Berendt Suhr (3. maj 1813 i Nyborg ? 6. oktober 1875 på Sølyst, Klampenborg) var en dansk handelsmand, der bl.a. oprettede Suhrs Friboliger.

Ole Bernt Suhr blev født i Nyborg, hvor hans fader, agent Ole Bernt Suhr, var købmand; moderen var Laurine Marie f. Møller, datter af Nyborgs dengang store købmand Rasmus Møller. Der var både på fædrene og mødrene side købmandsblod i hans årer. Desuagtet blev han student (1832), ja teologisk kandidat (1838), men kun for derefter at blive knyttet til handelshuset J.P. Suhr & Søn i København, i hvis tjeneste han arbejdede, indtil hans barnløse farbroder Johannes Theodor Suhr fra 1. januar 1856 trak sig tilbage og gjorde ham til husets chef. Som sådan arbejdede han videre i det givne solide spor og fortsatte da navnlig husets store kulforretning, og 1867 anlagde han i forbindelse med den en cinders- og kokesfabrik på Christiansholm. Han var en af indbyderne til oprettelsen af Privatbanken (1857), for hvilken C.F. Tietgen blev direktør, og med denne arbejdede han på forskellig måde sammen. Suhr fulgte ham således i interessen for kryolitbrydningen i Grønland, 1864 stiftedes Kryolithmine- og Handelsselskabet, væsentlig med Suhrsk kapital; 1860 og 1862 stod J.P. Suhr & Søn ved siden af Privatbanken ved afslutningen af et norsk statslån, og Suhr var med i bestyrelserne for de telegrafaktieselskaber, der gik forud for Det Store Nordiske Telegrafselskab, ligesom i dettes bestyrelse (1869), i bestyrelserne for Det Forenede Dampskibs-Selskab (1866), De Danske Sukkerfabrikker (1872) osv. I Privatbanken stod han fra dens stiftelse som næstformand, og det skal endnu nævnes, at han fra 1861-67 var handelskyndigt medlem af Sø- og Handelsretten og fra 1864 kurator for Vajsenhuset. Han var konsul for Ny Granada 1853-63, og 1865 blev han etatsråd. 1862 blev han Ridder af Dannebrog og 1868 Dannebrogsmand.

Efter i 1873 at være blevet ramt af et apoplektisk slag afgik han ved døden 6. oktober 1875 på sin ejendom Sølyst ved Klampenborg. Han er begravet på Gentofte Kirkegård.

Han ejede desuden herregården Petersgaard. Efter en bestemmelse i hans testamente byggedes i Valdemarsgade en stor fribolig for trængende grosserere og grossererenker.

20. september 1847 havde Suhr ægtet Ida Marie Bech (11. april 1825 ? 8. august 1897), datter af grosserer Jørgen Peter Bech og Ellen Sophie Magdalene f. Meyer. Efter sin mands død stod hun som indehaver af det Suhrske handelshus, fra 1877 med 2 kompagnoner, sin svigersøn, grosserer, senere græsk generalkonsul, Julius Holmblad, og husets mangeårige medarbejder grosserer, senere etatsråd, S.W. Isberg. Allerede 1893 trak imidlertid den sidstnævnte sig tilbage på grund af sygelighed (f 17. august 1895), og Julius Holmblad afgik ved døden 17. juni 1896. Hermed var det gamle handelshus dødsdømt. Etatsrådinde Suhr tog ingen nye kompagnoner. Efter hendes død afvikledes forretningerne, der afsluttedes ved udgangen af 1899 med en donation på 100.000 kr. til Videnskabernes Selskab som en anerkendelse fra husets side af den danske videnskabs betydning for kryolitsagen.

Ole Suhrs Gade i København er opkaldt efter ham.

Der findes et portrætmaleri af Carl Bloch fra 1870. Buste af Th. Stein 1873. Medaljon af Frederik Stramboe 1881. Træsnit 1875.
 
Suhr, Ole Berndt (I6456)
 
3261 WIKIPEDIA:

Peter Johansen Neergaard (13. december 1702 ? 27. august 1772) var en dansk godsejer.

Han var søn af Johan Thomæsen Neergaard til Fuglebjerggård og Grevensvænge og Sidsel Pedersdatter Wartberg, købte, efter at have været forpagter, 1741 for o. 34.000 Rdl. Ringsted Kloster med Kærupgård og 1745 Tryggevælde og Alslev, hvilke han igen afhændede 1751, da han købte Eskilstrup, som han dog atter solgte 1755, og Svenstrup, der er forblevet i hans efterslægts besiddelse; endelig forøgede han 1763 sit gods med Merløsegård. 1750 erhvervede han krigsrådstitel og døde 27. august 1772. Gift 1741 med Kirstine Tønnesdatter (15. december 1717 - 3. december 1751), vistnok en steddatter af krigsråd og regimentsskriver Jens Bruun.

http://skeel.info/getperson.php?personID=I18023&tree=ks

?Neergaard, Peter Johansen, 1702-72, Godsejer, Søn af Johan Thomasen N. til Fuglebjerggaard og Grevensvænge og Sidsel Pedersdatter Wartberg, var født 13. Dec. 1702, købte, efter at have været Forpagter, 1741 for o. 34000 Rdl. Ringstedkloster med Kjærupgaard og 1745 Tryggevælde og Alslev, hvilke han igjen afhændede 1751, da han kjøbte Eskildstrup, som han dog atter solgte 1755, og Svendstrup, der er forbleven i hans Efterslægts Besiddelse; endelig forøgede han 1763 sit Gods med Merløsegaard. 1750 erhvervede han Krigsraadstitel og døde 27. Avg. 1772. Gift 1741 med Kirstine Tønnesdatter (f. 15. Dec. 1717 d. 3. Dec. 1751), vistnok en Stifdatter af Krigsraad og Regimentsskriver Jens Bruun. Foruden ved sin Rigdom er N. bleven bekjendt ved, at nogle, og da især hans ældste Søn Jens (ovfr. S. 156), mente, men næppe med Grund, Wessels Digt «Herremanden» møntet paa ham og hans Familie, hvorfor Sønnen forfattede en grov Parodi paa Digtet; dette opbragte den ellers fredsommelige Digter saaledes, at han skrev den vel bekendte Gravskrift over Krigsraad N. den store.

Teilmann, Stamtavle ov. Fam. Neergaard S. 8. Danske Herregaarde VI: Svendstrup


Foruden ved sin rigdom er Neergaard blevet kendt ved, at nogle, og da især hans ældste søn Jens Bruun de Neergaard, mente, men næppe med grund, Johan Herman Wessels digt "Herremanden" møntet på ham og hans familie, hvorfor sønnen forfattede en grov parodi på digtet; dette opbragte den ellers fredsommelige digter således, at han skrev den velkendte gravskrift over "Krigsråd Neergaard den Store".
 
Neergaard, Peter Johansen (I5323)
 
3262 Wikipedia:

Vilhelm August Borgen (2. juli 1801 på Nøragergaard ved Slagelse – 27. maj 1884 i København) var en dansk skolemand, politiker og kultusminister, bror til Bonaparte Borgen.

Borgen blev student 1819 fra Borgerdydskolen i København, og efter Anden Eksamen 1820 blev han lærer ved Fredericia Latinskole. I 1824 blev han lærer ved sin gamle skole (Borgerdydskolen), og 1829 ved det von Westenske Institut, som han bestyrede fra 1832 til 1844. De første syv år var det i fællesskab med K.C. Nielsen (senere rektor ved Realskolen i Århus). Fra 1844 var han direktør for borger- og almueskolevæsenet i København, indtil han indtrådte som kultusminister (Minister for Kirke- og Undervisningsvæsenet) i det Rotwittske ministerium (2. december 1859 – 24. februar 1860).

I 1846 valgtes Borgen til stændersuppleant for København og havde som landstingsmand for Københavns Amt 2. kreds (29. december 1849 – 23. juni 1866) og fik således sæde på Rigsdagen, hvor han sluttede sig til Venstre. Borgen blev titulær professor 1851, Ridder af Dannebrog 1858 og etatsråd 1878.

Han deltog sammen med læge Hübertz i oprettelsen af en af de første åndssvageanstalter, Idiotanstalten på Gammel Bakkehus 1855, og var medlem af dens bestyrelse i 25 år til 1880, de sidste tyve år som formand.

Som Københavns første skoledirektør fremkaldte han gennemgribende reformer i kommunens skolevæsen:

opførelse af skolebygninger
forening af de spredte skoler til organiske enheder
ansættelse af skoleinspektører
forhøjelse af lærernes løn og forbedring af undervisning og disciplin

Hans ministerperiode blev kort, men alligevel havde han ved flere lejligheder mulighed for at vise sit klarsyn, således da han sammen med J.N. Madvig modsatte sig skoleloven af 2. maj 1855 om tidlig udskrivning af skolen, og da han 27. januar 1852 i Landstinget udtalte, at der burde vedtages en lov, der satte landets undervisningsvæsen i organisk forbindelse, så det dannede et hele. Denne tanke blev først til virkelighed med Almenskoleloven af 24. april 1903.

Af hans skrifter for og om skolen kan nævnes Vejledning til Affattelse af Udarbejdelser i Modersmaalet (1840, 7. oplag 1865) og de danske læsebøger, han udgav sammen med G.F.F. Rung (I, 1843, 14. oplag 1883).

Han ægtede 1837 Marie Vilhelmine Andrea Schøning, datter af oberstløjtnant og kommandant på Bornholm P.H. Schøning og hans egen søster Anna Cathrine Borgen.

Han er begravet på Assistens Kirkegård. Borgen er gengivet i litografi 1851 og træsnit af H.P. Hansen 1884. 
Borgen, Vilhelm August (I7457)
 
3263 Wilhelmine Pauline Barfoed havde med sin mand fem sønner og fem døtre. Barfoed, Wilhelmine Pauline (I1103)
 
3264 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kemp, William Ronald (I864)
 
3265 XI,135) Husmand. Han havde tolv børn. Barfot, Joachim Fredrik Joachimsson (I1732)
 
3266 XII,160). Barfot, Maria (I1815)
 
3267 XIV,118. Blev 1816 indskrevet ved Lunds katedralskole; 1821 student. Blev boghandler; rejste 1828 til Stockholm og drog derefter til Tyskland, så til Paris, og sidst man hørte fra ham opholdt han sig i Hamborg. Schartau, Henry (I4570)
 
3268 XIV,119. Blev maler og var bosat i Lund. Døde ugift nogle år før 1846. Schartau, Stephan Georg (I4575)
 
3269 XIV,121. Blev skolelærer i Broadstairs, Kent England. Schartau, Richard Redman (I4577)
 
3270 XIV,123. Var guvernante, senere musiklærerinde. Flyttede 1837 fra Stockholm til Eksjö, senere Bölaryd; derfra 1842 til Stockholm og 1843 til Östergötland; boede senere 20 år i Väksjö. Ugift. Schartau, Gustava Elisabeth Concordia (I4582)
 
3271 XIV,124. Ugift. Schartau, Ivanina Henrietta Jacobina Proserpina (I4583)
 
3272 XIV,125. Var furér ved Södra skånske infanterireg.; afsked 1839. Omkom ved forlis udfor Öland. Ugift. Schartau, Carl Mauritz Ivan (I4584)
 
3273 XIV,126. Flyttede 1842 fra Stockholm til Nyköping. Opholdt sig 1849 i St. Petersborg og kom vistnok aldrig tilbage til Sverige.  Schartau, Magnus Otto Ejlert (I4585)
 
3274 XIV,127. Flyttede 1850 fra Falun til Stockholm og var da fanejunker. Skal have opholdt sig i Hamburg 1857. Schartau, Frans Joël Gustaf (I4586)
 
3275 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Lesher, Halfdan Barfod (I1228)
 
3276 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Barfod, Karoline Boyhus (I4555)
 
3277 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Lesher, Herluf Schuyler Barfod (I4553)
 
3278 XV,209. Ugift. Schartau, Marie Elizabeth (Fannie) (I4587)
 
3279 XV,213. Var kontormand i en forretning i London (commercial clerk). Var gift med sin kusine (på moderens side). Schartau, Richard Henric Barfotte (I4593)
 
3280 XV,214. Var musiker i London. Schartau, Arthur Foat (I4595)
 
3281 XV,216. Det er muligt, at det var ham, der var gift med Elizabeth Ann og ikke broderen Augustus Redman Schartau (XV,215) og i så fald er XVI,238 også hans datter. Schartau, Edwin George (I4599)
 
3282 XV,217. Var i koret i Westminster Abbey, London. Det er formentlig ham af brødrene, der var gift med Ellen C. og derved far til XVI,239-240. Schartau, Herbert William (I4600)
 
3283 XVI,230. var postbud. Schartau, Henric Church (I4603)
 
3284 XVI,231. Var afdelingsbestyrer (depardemental manager) i Goodmayes, Essex. Schartau, William Henry (I4605)
 
3285 XVI,232. Kolonialhandler (grocer) i Southend on sea, Essex. Schartau, Arthur Redman (I4609)
 
3286 XVI,233. Slagter. Schartau, Edgar Ernest (I4611)
 
3287 XVI,234. Vejarbejder (roadman). Schartau, Tristaw Barfotte (I4613)
 
3288 XVI,235. Kontorist på sagførerkontor (solicitors clerk) i London. Schartau, Edward Brett (I4617)
 
3289 XVI,236. Kontorist i London. Schartau, Richard Redman (I4619)
 
3290 XVI,237. Indehaver af et konditori (proprietress of cake shop) i London. Ugift. Levede formentlig endnu i 1960. Schartau, Sophie Elizabeth (I4621)
 
3291 XVI,290) Får to børn. Barfod, Mathilde Martine (I2472)
 
3292 XVII,118. Postfunktionær, Manor Park, London. Schartau, Stanley Charles (I4668)
 
3293 XVII,199. Bosat i East Ham, London og levede endnu i 1960. Schartau, Henric (I4625)
 
3294 XVII,201. Postfunktionær (postal worker), Forest Gate, London. Schartau, Stanley Hilier (I4629)
 
3295 XVII,204. Var 1960 bosat i New Zealand. Schartau, Dorothy (I4634)
 
3296 XVII,210. Indehaver af et pensionet i Felixstowe, Suffolk. Schartau, Dorothy Elizabeth (I4651)
 
3297 XVII,211. Brolægger (kerber paver, highways) i Ipswich, Suffolk. Schartau, William Henric Barfotte (I4652)
 
3298 XVII,212. Pakkemaskinebetjent (machine packer) i Ipswich, Suffolk. Schartau, Edward Arthur (I4654)
 
3299 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Rasmussen, Lis Munk Barfoed (I4453)
 
3300 XVIII,127. Bachelor of Science fra University of London. Var 1960 bosat i Stevenage, Herts. Schartau, Derec Arthur (I4681)
 

      «Forrige «1 ... 62 63 64 65 66 67 Næste»